අත්පොත - ෂෙන්සෙන් Simphoenix විදුලි තාක්ෂණ Co., Ltd.