යෙදුම් මෘදුකාංග - ෂෙන්සෙන් Simphoenix විදුලි තාක්ෂණ සමාගම,