අභිප්රාය (LOI) ලිපිය - ෂෙන්සෙන් Simphoenix විදුලි තාක්ෂණ සමාගම,
img2

අභිප්රාය ලිපිය (LOI)

අභිප්රාය ලිපිය

පාරිභෝගික හිතවත්,
Simphoenix ඔබේ දායකත්වයට ස්තූතියි. ඔබ අපේ නිෂ්පාදන හෝ සිත්ගන්නා තිබේ නම්, කරුණාකර මෙම පෝරමය පුරවන්න. අපි හැකි ඉක්මනින් ඊ-මේල් මගින් පිලිතුරු දෙන්න වනු ඇත.