අප අමතන්න - ෂෙන්සෙන් Simphoenix විදුලි තාක්ෂණ සමාගම,
1

අප අමතන්න

ලිපිනය

ගොඩනැගිල්ල ඒ, Huichao කාර්මික උද්යානය, 2 වන

Gushu, Xixiang, Baoan දිස්ත්රික්, ක පාර

ෂෙන්සෙන් ජනරජය, චීනය

විද්යුත් තැපෑල

business01@sunfardrive.com

දුරකථන

86-755-26607756

86-755-26910801

ෆැක්ස්: 86-755-26912599

ස්කයිප්

 ආසියා-ගැරී (ස්කයිප්: gary21031693)

යුරෝපයේ-Miya (ස්කයිප්: miya අලෙවියෙන්)

අප්රිකාව-Freda (ජීවත්: 57ba0d9c2c60b6b3)