ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ - ഷേന്ഴേൻ സിംഫൊഎനിക്സ ഇലക്ട്രിക് ടെക്നോളജി, ലിമിറ്റഡ്