ផ្នែកទន់កម្មវិធី - ក្រុង Shenzhen Simphoenix អគ្គិសនី Technology Co. , Ltd.